Regulamin konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu (dalej Konkurs) jest Kredytmarket, którego operatorem jest Polska Platforma Kredytowa S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, KRS nr 598422; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy 670.000,- zł opłacony w całości; NIP: 525-264-48-11

2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Kredytmarket, którego operatorem jest Polska Platforma Kredytowa S. A. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, KRS nr 598422; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy 670.000,- opłacony w całości; NIP: 525-264-48-11

3. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady udziału w Konkursie, jego przebieg oraz sposób wyłonienia Zwycięzcy Konkursu (dalej Regulamin).

4. Konkurs będzie miał miejsce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i rozpoczyna się w dniu 6 sierpnia 2019 roku o godzinie 00.00.01, a kończy się w dniu 20 października 2019 roku o godzinie 23.59.59 (dalej Czas Trwania Konkursu).

5. Organizator Konkursu powołał Komisję Konkursową, w której skład wchodzi dwóch przedstawicieli organizatora: Aleksander Widera i Justyna Skorupska.

6. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało m. in. wyłonienie Zwycięzcy, przyznanie Nagrody, stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a także podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją Regulaminu. W ww. zakresie decyzje Komisji Konkursowej będą wiążące.

7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej Uczestnicy/Uczestnik), które łącznie spełnią poniższe wymagania:

a) mają ukończone 18 (osiemnaście) lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

b) prowadzą 1 os. działalność gospodarczą,

c) udzielą zgody (i w Czasie Trwania Konkursu jej nie wycofają) na przetwarzanie ich danych osobowych przez Fundatora w celu przeprowadzenia i organizacji Konkursu; d) zapoznają się z Regulaminem i zaakceptują jego treść;

d) wykonają zadanie konkursowe, polegające na odpowiedzeniu na pytanie: “Mianowali Cię wiceministrem przedsiębiorczości. Jaki projekt poprowadzisz by pomóc rozwijać się działalnościom gospodarczym?”

e) dokonają w Czasie Trwania Konkursu prawidłowego Zgłoszenia.

2. Aby wziąć udział w Konkursie niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do sieci Internet. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowe działanie takich urządzeń.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny dla wszystkich Uczestników Konkursu i wymaga spełnienia warunków określonych w Regulaminie.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (w rozumieniu potocznym, bez względu na formę umowy łączącej strony) i przedstawiciele Organizatora, a także ich osoby najbliższe (przez osoby najbliższe rozumie się członków najbliższej rodziny, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

5. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do udziału w Konkursie, a także przestrzegać jego postanowień podczas przebiegu całego Konkursu.

6. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3. Zasady prowadzenia i przebieg Konkursu

1. Uczestnictwo w Konkursie jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

a) realizacja zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe,

b) udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania mające na celu zebrać opinię zagadnieniach z tematyki finansowej,

b) zgłoszenie swojego udziału w Konkursie (dalej Zgłoszenie) poprzez dedykowaną Konkursowi stronę internetową pod adresem www.kredytmarket.com/konkurs

2. Organizator może nie uwzględnić w Konkursie zgłoszeń, które zawierają elementy powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo takie, które obiektywnie naruszają lub mogą naruszać dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób nieprzestrzegających postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.

4. Zgodnie z zasadami określonymi w kolejnych punktach niniejszego paragrafu Fundator i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za techniczne ograniczenia związane z dostępem do strony konkursowej, a leżące po stronie Uczestnika.

5. W ramach Zgłoszenia Uczestnik obowiązany jest:

a) odpowiedzieć na pytanie konkursowe

c) podać swoje dane osobowe zawarte w formularzu (imię, adres mailowy, NIP firmy, nazwę firmy i rok zarejestrowania działalności).

6. W ramach Zgłoszenia Uczestnik może dobrowolnie udzielić zgód wskazanych w formularzu Zgłoszenia. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, lub jej wycofanie w Czasie Trwania Konkursu będzie oznaczać brak możliwości udziału w Konkursie.

7. Potwierdzenie zgłoszenia nastąpi poprzez okno informacji, widoczne na stronie Organizatora Konkursu –  po przesłaniu wypełnionego formularza.

8. Termin dokonywania Zgłoszeń upływa w 20 października 2019 r. o godz. 23:59:59 O zachowaniu terminu decyduje chwila rejestracji Zgłoszenia Uczestnika w systemie komputerowym Organizatora.

9. Uczestnik jednokrotnie może w Czasie Trwania Konkursu dokonać Zgłoszenia do udziału w Konkursie /LUB/ Uczestnik może w Czasie Trwania Konkursu wielokrotnie dokonywać Zgłoszenia, przy czym w przypadku każdego Zgłoszenia uczestnik każdorazowo musi spełniać warunki uczestnictwa w Konkursie, określone w niniejszym Regulaminie.

§ 5. Prawa autorskie

1. Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie ponosi odpowiedzialność za to, że:

a. jest autorem hasła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostało wskazane w Zgłoszeniu;

b. powstałe w związku z przedmiotowym Konkursem hasło nie narusza w żaden sposób przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani żadnych praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych haseł nie są w jakimkolwiek sposób ograniczone lub obciążone.

2. Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu przenosi na Organizatora  bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkie majątkowe prawa autorskie do swojej odpowiedzi na pytanie konkursowe jako utworu – bez ograniczeń czasowych, terytorialnych, ilościowych czy co do celu, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności takich jak:

a. w zakresie obrotu oryginałem, egzemplarzami bądź kopiami cyfrowymi, na których odpowiedź utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, niezależnie od użytego nośnika, przy oferowaniu lub sprzedaży dowolnych wyrobów i usług, jak też w ramach wszelkich akcji informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych, jak też we wszelkich materiałach ofertowych, handlowych lub promocyjnych dowolnych podmiotów, a także przy użyciu dowolnych technologii i nośników;

b. w zakresie rozpowszechniania utworów lub jego części równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) odpowiedzi, w szczególności w ramach platform cyfrowych, w sieciach kablowych lub przez sieć internetową; publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie lub odtwarzanie odpowiedzi w dowolnej formie; publiczne udostępnianie odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internetowej, poprzez jakąkolwiek technikę udostępnienia;

c. w zakresie tworzenia utworów zależnych tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, opracowanie, tłumaczenie, przystosowywanie, przeróbka, zmiana układu lub inne zmiany w odpowiedzi oraz rozpowszechnianie utworów z takimi zmianami, prawo do korzystania z praw zależnych do odpowiedzi;

d. w zakresie modyfikacji utworów prawo modyfikowania odpowiedzi, w tym w szczególności prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości utworu oraz jego pojedynczych elementów, użycie odpowiedzi w całości lub w części w ramach jakichkolwiek innych utworów, artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, i innych, a także w dowolnych kompilacjach;

e. przenoszenia nabytych praw lub uzyskanych zgód i zezwoleń w całości lub w części na osoby trzecie oraz udzielania licencji lub sublicencji, według swego wyboru i bez żadnych ograniczeń;

f. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

g. wykorzystanie w utworach multimedialnych;

h. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;

i. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

3. Ponadto, Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw pokrewnych i praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

4. Organizator nabywa wyłączne prawo do wykonywania prawa zależnych do nagrodzonego hasła (odpowiedzi na pytanie konkursowe) i dysponowania nim, w tym Organizator Konkursu ma prawo do dokonywania zmian i przeróbek, skrótów, zmian i wymiany poszczególnych warstw lub elementów i innych zmian, łączenia z innymi utworami, wizerunkami, wykonaniami, tekstami, opisami albo materiałami, a ponadto do wykorzystania w całości lub w części, w tym w ramach kompilacji lub połączeń, w różnych wersjach zmienionych lub skróconych, rozłożonych na części, w wersjach ze zmianą sekwencji oraz w wersjach zsynchronizowanych ze zmienioną warstwą dźwiękową, ilustracyjną albo informacyjną oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie. Organizator Konkursu jest uprawniony w szczególności do uzupełniania nagrodzonego hasła (odpowiedzi na pytanie konkursowe) o inne hasła, slogany, znaki towarowe, czy też informacje handlowe, a także do korzystania z tak powstałych modyfikacji w pełnym zakresie. Organizator jest uprawniony do dokonywania poprawek stylistycznych, ortograficznych i językowych.

§ 6. Nagrody

1. W Konkursie przewidziana została następująca 1 (jedna) nagroda (dalej Nagroda):

Publikacja i wyróżnienie artykułu w 20 serwisach regionalnych w sekcji NAJNOWSZE / STREFA BIZNESU:

1. gazetawroclawska.pl

2. dziennikzachodni.pl

3. echodnia.eu

4. gazetakrakowska.pl

5. pomorska.pl

6. gloswielkopolski.pl

7. nowiny24.pl

8. gazetalubuska.pl

9. dzienniklodzki.pl

10. nto.pl

11. polskatimes.pl

12. poranny.pl

13. kurierlubelski.pl

14. dziennikbaltycki.pl

15. gp24.pl

16. gs24.pl

17. gk24.pl

18. to.com.pl

19. nowosci.com.pl

20. expressbydgoski.pl

Czas wyróżnienia wynosi 7 dni. Artykuł pozostanie w bazie przez okres 1 roku. Powierzchnia została zakupiona przez firmę Kredytmarket od Polska Press Sp. z o.o. , ul. Domaniewska 45 02-672 Warszawa,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, Kapitał zakładowy: 42 000 000,00 zł, BDO: 000020115

2. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, do zamiany Nagrody na inną Nagrodę ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

§ 7. Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu i przyznawania Nagród

1.Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbędzie się w dniu: 27 października 2019 r.

2. Komisja Konkursowa, oceniając przesłane przez Uczestników odpowiedzi na pytanie konkursowe, wyłaniając Zwycięzcę oraz przyznając Nagrodę będzie działać w oparciu o kryterium kreatywności, oryginalności oraz spójności zgłoszonych wypowiedzi.

3. Informacja o Zwycięzcy wyłonionym przez Komisję Konkursową zostanie umieszczona na stronie internetowej www.kredytmarket.com/konkurs w terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia posiedzenia Komisji Konkursowej.

4. Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie Zwycięzcy i przyznanej mu Nagrody jest ostateczna.

§ 8. Zawiadomienie o wygranej, weryfikacja prawa do Nagrody, wydanie Nagrody

1. W ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzcy przez Komisję Konkursową, Zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej, poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany w Zgłoszeniu.

2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w Konkursie oraz poproszony o podanie swoich danych koniecznych do wydania Nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celu realizacji Nagrody (wzór zgody zostanie dołączony do wiadomości e-mail).

3. Podanie danych wskazanych punkcie powyższym powinno nastąpić w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody. Do wiadomości e-mail Zwycięzca zobowiązany jest dołączyć materiały promocyjne tj. artykuł i pliki graficzne, które zostaną opublikowane w serwisach regionalnych wymienionych w § 5.

4. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, podanie informacji nieprawidłowych lub niepełnych, skutkuje utratą prawa do Nagrody. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Komisja Konkursowa dokona wyboru nowego Zwycięzcy spośród pozostałych Zgłoszeń, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem winny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora, a także zawierać uzasadnienie.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 3 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji.

5. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 2 powyżej, nie będą rozpatrywane.

6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

7. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 10. Dane osobowe

1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Fundatora zgodnie z prawem i polityką prywatności dostępną na stronie www.kredytmarket.com.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wypełnienie Zgłoszenia konkursowego i jego podpisanie jest równoznaczne z akceptacją przetwarzania podanych danych osobowych na cele Konkursu.

3. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, udostępniane są następujące dane osobowe:

a) w przypadku Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, NIP,

b) w przypadku Uczestnika zgłaszającego reklamację: imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres do korespondencji

4. Fundator, jako administrator danych osobowych informuje, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Kredytmarket, którego operatorem jest Polska Platforma Kredytowa S. A. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, KRS nr 598422; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy 670.000,- opłacony w całości; NIP: 525-264-48-11. W Kredytmarket został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować z wykorzystaniem następujących danych adresowych: info@kredytmarket.com

b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

c) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane:

a. organizacja i przebieg Konkursu:

i. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem;

 ii.dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;

b. marketing bezpośredni: do czasu cofnięcia zgody;

c. rozpoznanie reklamacji: przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację;

d) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem.

e) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym celu Uczestnicy Konkursu powinni wysłać odpowiednią informację na adres: info@pplk.pl

f) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g) Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wyniku Konkursu.

h) Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianymi przepisami prawa i w niniejszym Regulaminie, tj. dane Zwycięzcy mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Nagrody.

i) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

j) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator, w szczególności, uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 § 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.kredytmarket.com/regulaminkonkursu oraz w siedzibie Organizatora.

2. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają charakter informacyjny. Zasady udziału w Konkursie określa Regulamin.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą negatywnie wpływać na prawa lub obowiązki nabyte już przez Uczestników na podstawie Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator Konkursu poinformuje Uczestników w specjalnym komunikacie umieszczonym na stronie Organizatora wskazanej w ust. 1 powyżej. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej, podanej w ust. 1 powyżej

4. Organizator Konkursu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niepoprawnego adresu e-mail lub innych danych, które uniemożliwiają jego identyfikację, a tym samym uniemożliwiają odebranie Nagrody.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.