Ogłoszenia

Polska Platforma Kredytowa sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, numer KRS: 0000870037, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252644811, wysokość kapitału zakładowego: 827.500,00 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) zł

Komunikaty

29 kwietnia 2024

Plan połączenia spółek PPK, Run 1 i Harvent Capital

12 listopada 2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

26 października 2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

28 września 2020

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

31 marca 2020

Dnia 27 marca 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS adresu strony internetowej Polskiej Platformy Kredytowej S.A.: www.kredytmarket.com.

20 stycznia 2020

Dnia 7 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Polskiej Platformy Kredytowej S.A. z kwoty 670.000,00 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) zł do kwoty 827.500 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) zł w wyniku przeprowadzenia emisji 157.500 (stu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda akcja