Regulamin serwisu

 1. Zakres regulaminu serwisu

  Regulamin Serwisu określa:

  1. warunki korzystania z Serwisu przez Użytkownika;
  2. zasady świadczenia przez Kredytmarket usług na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;
  3. zasady zawierania oraz wykonywania Umów Pożyczek.
 2. Definicje

  Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Serwisu pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  Bankbank z siedzibą w Polsce, który prowadzi na rzecz Użytkownika rachunek bankowy z dostępem on-line
  Dzień Roboczydzień, w którym banki w Warszawie są planowo otwarte dla prowadzenia działalności bankowej
  Kontowydzielona część Serwisu przynależna danemu Użytkownikowi, dostępna dla Użytkownika po podaniu hasła oraz jego identyfikatora
  KredytmarketPolska Platforma Kredytowa sp. z o.o.., z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598422, REGON: 363619770, NIP: 5252644811
  Ocena Kredytowaocena zdolności kredytowej przyznawana Użytkownikowi przez Kredytmarket zgodnie z pkt. 4.9 – 4.17
  Pełnomocnictwopełnomocnictwo udzielone przez Użytkownika Pożyczkodawcy zgodnie z pkt. 4.8
  Podmioty TrzecieBiuro Informacji Kredytowej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A, Związek Banków Polskich, biura informacji gospodarczej działające na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
  Pożyczkapożyczka udzielona na podstawie Umowy Pożyczki. 

  Umowa może przewidywać spłatę Pożyczki w równych ratach (Pożyczka ratalna) lub jednorazową spłatę kwoty Pożyczki na koniec okresu trwania Umowy Pożyczki, poprzedzoną co miesięcznymi płatnościami odsetek (Pożyczka balonowa). Obydwa rodzaje są nazywane w Regulaminie Pożyczkami.

  PożyczkobiorcaUżytkownik, który zawarł Umowę Pożyczki
  PożyczkodawcaPodmiot udzielający Pożyczki, w szczególności Polska Platforma Kredytowa sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie
  Regulamin Serwisuniniejszy Regulamin Serwisu
  Serwissystem informatyczny służący do zawierania Umów Pożyczek B2B („business to business”), dostępny dla Użytkowników pod adresem www.kredytmarket.com, który jest zarządzany przez Kredytmarket
  Umowa o Korzystanie z Serwisuumowa o świadczenie usług przez Kredytmarket na rzecz Użytkownika opisana w pkt. 4 (Umowa z Kredytmarket)
  Umowa Pożyczkiumowa pożyczki zawarta za pośrednictwem Serwisu oraz Kredytmarket pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą, na której treść składa się przyjęta oferta zawarcia Umowy Pożyczki, o której mowa w pkt. 7.5, oraz odpowiednie zapisy obowiązującego w danym czasie Regulaminu Serwisu
  Użytkownikpodmiot korzystający z Serwisu lub, jeśli tak wynika z kontekstu, osoba działająca w jego imieniu
  Wniosek o Propozycję Pożyczkowąskładany przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wniosek o przedstawienie dostępnej propozycji Pożyczki, zawierający preferowane warunki Pożyczki (tj. czas trwania oraz kwotę Pożyczki)
  Zewnętrzna Platformazaakceptowana przez Kredytmarket platforma on-line, za pośrednictwem której Użytkownik przeprowadza transakcje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zawierająca dane dotyczące Użytkownika, konieczne do przeprowadzenia Oceny Kredytowej
  Zgodyzgody Użytkownika na pobieranie i przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 4.7 oraz danych, o których mowa w treści Pełnomocnictwa
 3. Korzystanie z Serwisu

  1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest używanie sprawnego urządzenia z dostępem do Internetu, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek:
   1. Firefox 40 (lub nowszą);
   2. Chrome 45 (lub nowszą);
   3. Internet Explorer 9 (lub nowszą);
   4. Safari 7 (lub nowszą).

   Dla urządzeń mobilnych warunkiem wystarczającym jest posiadanie systemu operacyjnego Android w wersji nie starszej niż 4.1 lub iOS w wersji nie starszej niż 7.1.

  2. Serwis jest przeznaczony do korzystania wyłącznie dla osób fizycznych w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
  3. Korzystanie z Serwisu oznacza potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 3.1 oraz 3.2.
  4. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu samodzielnie, zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa.
  5. W zakresie danych weryfikowanych lub wprowadzanych przez Użytkownika bezpośrednio do Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się podawać prawdziwe dane dotyczące Użytkownika oraz jego działalności.
  6. Zakazane jest przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Serwisu.
 4. Umowa o korzystanie z serwisu

  1. Kredytmarket świadczy na rzecz Użytkownika usługi mające na celu umożliwienie zawierania Umów Pożyczek z użyciem Serwisu.
  2. Usługi świadczone są na podstawie Umowy o Korzystanie z Serwisu, której treść określa Regulamin Serwisu.
  3. Do zawarcia Umowy o Korzystanie z Serwisu dochodzi w momencie akceptacji postanowień Regulaminu Serwisu za pośrednictwem Serwisu. Akceptacja postanowień Regulaminu Serwisu oznacza wyrażenie Zgód oraz udzielenie Pełnomocnictwa. Udzielenie Zgód wskazanych w treści Pełnomocnictwa jest dobrowolne. Usunięcie Konta powoduje rozwiązanie Umowy o Korzystanie z Serwisu zgodnie z pkt. 4.23 oraz 4.24.
  4. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Kredytmarket na podstawie Umowy o Korzystanie z Serwisu wymaga:
   1. zalogowania się przez Użytkownika do konta Użytkownika na Zewnętrznej Platformie lub w Banku za pośrednictwem Serwisu w celu umożliwienia Kredytmarket automatycznego pobrania danych, zgodnie z pkt. 4.6(a) oraz;
   2. założenia Konta.
  5. W przypadku braku dokonania czynności, o których mowa w pkt. 4.4 bezpośrednio po zawarciu Umowy o Korzystanie z Serwisu, Umowa o Korzystanie z Serwisu ulegnie rozwiązaniu po  automatycznemu rozwiązaniu a dane Użytkownika usunięte, po otrzymaniu przez Kredytmarket oświadczenia woli Użytkownika drogą mailową lub pisemną.
  6. Kredytmarket świadczy na podstawie Umowy o Korzystanie z Serwisu następujące usługi na rzecz Użytkownika:
   1. pobranie danych dotyczących Użytkownika z jego konta użytkownika na Zewnętrznej Platformie lub w Banku, według wskazania Użytkownika, w zakresie wskazanym w pkt. 4.7;
   2. pozyskanie danych dotyczących Użytkownika udostępnionych przez Podmioty Trzecie;
   3. analiza pobranych danych w celu przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej dla potrzeb pozyskiwania Pożyczek za pośrednictwem Serwisu oraz nadanie Oceny Kredytowej;
   4. połączenie Użytkownika z Pożyczkodawcą zainteresowanym udzieleniem Pożyczki;
   5. udostępnienie Serwisu oraz wzoru umowy w celu zawarcia Umowy Pożyczki;
   6. udostępnianie Konta w celu umożliwienia zawierania oraz wykonywania Umów Pożyczek.
  7. Dane pobierane przez Użytkownika z konta Użytkownika na Zewnętrznej Platformie lub w Banku obejmują wszelkie dane Użytkownika dostępne na takim koncie włącznie z danymi osobowymi Użytkownika oraz historią dokonywanych transakcji. Dane pobierane od Podmiotów Trzecich obejmują wszelkie dane, do których ujawniania Podmioty Trzecie są uprawnione zgodnie z obowiązującymi ich umowami, regulaminami, przepisami prawa oraz w zakresie Pełnomocnictwa udzielonego Pożyczkodawcy.
  8. W celu umożliwienia pobierania danych od Podmiotów Trzecich Użytkownik udziela w momencie zawarcia Umowy o Korzystanie z Serwisu Pełnomocnictwa, o treści zgodnej z Załącznikiem 1 do Regulaminu Serwisu.
  9. Na podstawie pobranych danych oraz historii Użytkownika dotyczącej Pożyczek Kredytmarket przyznaje Użytkownikowi Ocenę Kredytową.
  10. Pozytywna Ocena Kredytowa oznacza wysoką przewidywalną zdolność Użytkownika do spłaty zadłużenia z tytułu potencjalnej Pożyczki. Negatywna Ocena Kredytowa oznacza niższą przewidywalną zdolność Użytkownika do spłaty zadłużenia z tytułu potencjalnej Pożyczki.
  11. Ocena Kredytowa ma wpływ na zdolność Użytkownika do zawierania Umów Pożyczek oraz może mieć wpływ na ich dostępne warunki, takie jak oprocentowanie oraz dostępną wysokość Pożyczki.
  12. Ocena Kredytowa jest przyznawana na podstawie wewnętrznego algorytmu stosowanego przez Kredytmarket. Algorytm stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Kredytmarket i jego treść oraz sposób w jaki została nadana Ocena Kredytowa nie ulegają ujawnieniu Użytkownikowi.
  13. Wpływ na Ocenę Kredytową mają:
   1. dane uzyskane z konta Użytkownika na Zewnętrznej Platformie lub w Banku;
   2. dane uzyskane od Podmiotów Trzecich;
   3. historia dotychczas udzielonych Użytkownikowi Pożyczek oraz ich spłat.
  14. Ocena Kredytowa może być różna w zależności od udostępnionego Kredytmarket konta Użytkownika na Zewnętrznej Platformie lub w Banku. Pozytywny wpływ na Ocenę Kredytową będzie mieć długa historia terminowo dokonywanych spłat Pożyczek.
  15. Ocena Kredytowa przyznawana jest na nowo przy każdym złożeniu Wniosku o Propozycję Pożyczkową.
  16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Ocena Kredytowa może różnić się od podobnych ocen przyznawanych przez inne podmioty.
  17. Pozytywna Ocena Kredytowa nie jest gwarancją udzielenia wnioskowanej przez Użytkownika Pożyczki.
  18. Informacja o Ocenie Kredytowej Użytkownika jest przekazywana Użytkownikowi oraz potencjalnym Pożyczkodawcom.
  19. Na podstawie złożonego Wniosku o Propozycję Pożyczkową, przyznanej Oceny Kredytowej oraz dostępności Pożyczkodawców, Kredytmarket przedstawia Użytkownikowi propozycję ekonomicznych warunków zawarcia Umowy Pożyczki.
  20. W przypadku jej akceptacji Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu zawrzeć Umowę Pożyczki. Tryb oraz warunki zawarcia Umowy Pożyczki są opisane w pkt. 7 (Zawarcie Umowy Pożyczki).
  21. Kredytmarket udostępnia Użytkownikowi Serwis w celu składania Wniosków o Propozycję Pożyczkową, składania ofert zawarcia Umów Pożyczek oraz w celu odbierania przez Użytkownika oświadczeń Pożyczkodawcy związanych z Umowami Pożyczek na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu oraz Umowach Pożyczek.
  22. Umowa o Korzystanie z Serwisu jest zawarta na czas nieoznaczony.
  23. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku gdy Użytkownik zawarł co najmniej jedną Umowę Pożyczki lub złożył co najmniej jedną ofertę zawarcia Umowy Pożyczki, która pozostaje w mocy, Umowa o Korzystanie z Serwisu ulega rozwiązaniu nie wcześniej niż w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania ostatniej obowiązującej Umowy Pożyczki oraz spłaty przez Pożyczkobiorcę wszystkich należności wynikających z Umów Pożyczek i odrzucenia lub wygaśnięcia wszystkich ofert zawarcia Umów Pożyczek, które nie zostały przyjęte.
  24. Rozwiązanie Umowy o Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie Konta. Konto Użytkownika zostaje usunięte przez Kredytmarket niezwłocznie po otrzymaniu prośby o usunięcie Konta od Użytkownika drogą mailową lub pisemnie. Konto Użytkownika nie może zostać usunięte w przypadku, jeśli istnieją niespłacone zobowiązania Użytkownika z tytułu  Umów Pożyczek..
  25. Kredytmarket może rozwiązać Umowę o Korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
   1. istotnego lub uporczywego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu Serwisu;
   2. wypowiedzenia Umowy Pożyczki wskutek naruszenia jej warunków przez Użytkownika;
   3. naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa.
  26. Rozwiązanie Umowy o Korzystanie z Serwisu następuje poprzez przesłanie przez Kredytmarket oświadczenia o rozwiązaniu na adres poczty elektronicznej Użytkownika udostępniony w danych Użytkownika przypisanych do Konta.
  27. Niezależnie od dokonanego przez Kredytmarket wypowiedzenia, Umowa o Korzystanie z Serwisu pozostaje w mocy w stosunku do Umów Pożyczek w zakresie koniecznym do ich obsługi aż do momentu ich wygaśnięcia lub rozwiązania i spłaty wszystkich zobowiązań z nich wynikających.
  28. Z tytułu usług świadczonych na podstawie Umowy o Korzystanie z Serwisu, Kredytmarket przysługuje wynagrodzenie od Użytkownika w wysokości nie wyższej niż 6 % kwoty każdej udzielonej Pożyczki, za każdy miesiąc trwania Umowy Pożyczki.
   Kredytmarket udziela rabatu za terminowe spłaty w przypadku spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z: Umowy Pożyczki, Umowy o Korzystanie z Serwisu i z Regulaminu Serwisu- jeżeli ewentualne opóźnienie w spłatach wyniesie łącznie nie więcej niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni. Rabat za terminowe spłaty przysługuje Użytkownikowi również, gdy opóźnienie w spłacie wynosi więcej niż 60 dni, lecz Użytkownik zawarł z Kredytmarket umowę restrukturyzacji pożyczki,opisaną w punkcie 9 niniejszego Regulaminu.
   Udzielenie rabatu powoduje zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym pkt. 4.28. do nie więcej niż 1,9% kwoty każdej udzielonej Pożyczki za każdy miesiąc trwania Umowy Pożyczki.
   Rabat może być większy, jeżeli będzie to wynikało z promocji prowadzonej przez Kredytmarket.
 5.  Konto

  1. Utworzenie indywidualnego Konta przez Użytkownika jest konieczne w celu rozpoczęcia świadczenia przez Kredytmarket usług na podstawie Umowy o Korzystanie z Serwisu oraz w celu umożliwienia zawierania Umów Pożyczek.
  2. Konto umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi Użytkownika oraz dokonywanie czynności prawnych oraz faktycznych przypisywanych danemu Użytkownikowi.
  3. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie wybiera login oraz hasło dostępu do Konta, które zobowiązany jest zachować w tajemnicy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki faktyczne i prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z Konta (lub przypisanych do niego identyfikatorów) przez osoby posługujące się hasłem Użytkownika (lub hasłem przypisanym do określonego identyfikatora).
 6. Ochrona danych osobowych

  1. W celu wykonania Umowy wszelkie dane osobowe dotyczące Użytkownika będą przetwarzane przez Kredytmarket jako administratora danych na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE („RODO”).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane m.in. celu weryfikacji tożsamości Użytkownika, wykonania Umowy, w celach analitycznych i statystycznych, jak też innych celach zgodnych z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania może w niektórych przypadkach oznaczać brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Kredytmarket.
  3. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkownika wymagana na podstawie art. 13 i 14 RODO zawarta jest w Polityce Prywatności.
  4. W przypadku udzielenia przez Użytkownika odrębnej zgody, Kredytmarket będzie przesyłać na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu informacje handlowe związane z usługami świadczonymi przez Kredytmarket.
 7. Zawarcie umowy pożyczki

  1. W celu zawarcia pierwszej Umowy Pożyczki Użytkownik musi zawrzeć Umowę o Korzystanie z Serwisu oraz złożyć za pośrednictwem Serwisu Wniosek o Propozycję Pożyczkową.
  2. W celu zawarcia kolejnych Umów Pożyczek przez Użytkownika posiadającego ważną Umowę o Korzystanie z Serwisu konieczne jest:
   1. zalogowanie się przez Użytkownika na Konto;
   2. złożenie Wniosku o Propozycję Pożyczkową;
   3. ponowne udostępnienie przez Użytkownika danych z konta na Zewnętrznej Platformie lub w Banku zgodnie z pkt. 4.4(a).
  3. Zawarcie Umowy Pożyczki wymaga także zaakceptowania warunków Regulaminu Serwisu oraz uzyskania przez Użytkownika pozytywnej Oceny Kredytowej.
  4. Po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 7.1 lub 7.2, oraz 7.3, Kredytmarket przedstawia Użytkownikowi propozycję ekonomicznych warunków zawarcia Umowy Pożyczki.
  5. W celu zawarcia Umowy Pożyczki Użytkownik składa Pożyczkodawcy za pośrednictwem Serwisu ofertę zawarcia Umowy Pożyczki na warunkach ekonomicznych przedstawionych zgodnie z pkt. 7.4. Oferta ma określony w jej treści termin ważności i nie może być odwołana bez zgody Pożyczkodawcy. Złożenie oferty wymaga potwierdzenia tożsamości Użytkownika poprzez wpisanie w Serwisie unikalnego numeru wysłanego przez Kredytmarket w wiadomości sms na telefon komórkowy o numerze udostępnionym w danych Użytkownika przypisanych do Konta.
  6. Do zawarcia Umowy Pożyczki dochodzi poprzez złożenie przez Pożyczkodawcę Użytkownikowi oświadczenia o przyjęciu oferty przed upływem terminu jej ważności. Za skuteczne złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty uważa się zamieszczenie oświadczenia w Serwisie, w zakładce [„Dokumenty”], dostępnej dla Użytkownika po zalogowaniu się na Konto.
  7. O złożeniu oświadczenia o przyjęciu oferty Kredytmarket poinformuje Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości sms.
  8. Umowa Pożyczki jest zawierana i wykonywana za pośrednictwem Kredytmarket, który działa jako pełnomocnik Pożyczkodawcy. Kredytmarket realizuje wszystkie prawa Pożyczkodawcy wynikające z Umowy Pożyczki.
 8. Opóźnienie w spłacie pożyczki

  1. W przypadku opóźnienia w spłacie należności wynikającej z Umowy Pożyczki, Kredytmarket, działając na rzecz Pożyczkodawcy, może podjąć w szczególności następujące działania, z tytułu których Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Kredytmarket następujących opłat:
   Opóźniona płatnośćMinimalny okres opóźnienia w dniachCzynność podejmowana przez PożyczkodawcęOpłata z tytułu podjętej czynności
   Pożyczka balonowa
   Opóźnienie w spłacie raty odsetkowej7przesłanie wezwania do zapłaty50 złotych
   Opóźnienie w spłacie raty odsetkowej22przesłanie ponownego wezwania do zapłaty100 złotych
   Opóźnienie w spłacie raty odsetkowej45przesłanie przedsądowego wezwania do zapłaty200 złotych
   Opóźnienie w spłacie raty odsetkowej60postawienie Pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności200 złotych
   Opóźnienie w spłacie kwoty Pożyczki7przesłanie wezwania do zapłaty50 złotych
   Opóźnienie w spłacie kwoty Pożyczki14przesłanie ponownego wezwania do zapłaty100 złotych
   Opóźnienie w spłacie kwoty Pożyczki30przesłanie przedsądowego wezwania do zapłaty200 złotych
   Pożyczka ratalna
   Opóźnienie w spłacie miesięcznej raty (Kwoty do Zapłaty)7przesłanie wezwania do zapłaty50 złotych
   Opóźnienie w spłacie miesięcznej raty (Kwoty do Zapłaty)14przesłanie ponownego wezwania do zapłaty100 złotych
   Opóźnienie w spłacie miesięcznej raty (Kwoty do Zapłaty)30przesłanie przedsądowego wezwania do zapłaty200 złotych
   Opóźnienie w spłacie miesięcznej raty (Kwoty do Zapłaty)60postawienie Pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności 200 złotych
  2. Opłaty stają się wymagalne w terminie wskazanym w przygotowanym przez Kredytmarket dokumencie informującym Pożyczkobiorcę o należnej opłacie i powinny zostać wniesione na rachunek bankowy Kredytmarket wskazany w tym dokumencie.
  3. W przypadku podjęcia przez Pożyczkodawcę innych czynności windykacyjnych lub wszczęcia sporu sądowego w związku z zaległością w spłacie po stronie Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca jest zobowiązany, w zależności od żądania, do zwrotu lub pokrycia wszelkich kosztów takich czynności ponoszonych przez Pożyczkodawcę, w szczególności kosztów zewnętrznego doradcy prawnego.
 9. Restrukturyzacja Umowy Pożyczki

  1. Pożyczkobiorca ma możliwość zwrócenia się o restrukturyzację Pożyczki, w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, lecz nie dłuższego niż 14 dni lub zaistnienia sytuacji, w której Pożyczkobiorca przewiduje opóźnienie w spłacie Pożyczki.
  2. Restrukturyzacja Pożyczki polega na rozłożeniu kwoty pozostającej do spłaty Pożyczki na miesięczne raty, jednak na nie więcej niż 10 rat.
  3. Niezbędnym warunkiem zawarcia Umowy o Restrukturyzację Pożyczki są:
   1. kontakt telefoniczny lub drogę mailową z Kredytmarket
   2. wpłata co najmniej 10% salda Pożyczki (“Wpłata Uwierzytelniająca”)
   3. uiszczenie opłaty z tytułu przeprowadzenia czynności związanych z restrukturyzacją Pożyczki, na podstawie otrzymanej od Kredytmarket faktury VAT. Wysokość opłaty zależy od:
    • salda niespłaconej Pożyczki, przy czym saldo jest pomniejszane o wartość Wpłaty Uwierzytelniającej,
    • okresu Restrukturyzacji, tj. ilości miesięcy, na ile zostanie rozłożona spłata sald Pożyczki.
   4. Po dokonaniu czynności z pkt 9.3.2 i 9.3.3. powyżej Kredytmarket przedstawia do podpisu Umowę o Restrukturyzację na warunkach ustalonych uprzednio z Pożyczkobiorcą.
   5. Zawarcie Umowy o Restrukturyzację  skutkuje: wstrzymaniem czynności egzekucyjnych wobec Pożyczkobiorcy, wstrzymaniem przekazywania informacji do BIK i BIGów o opóźnieniu w spłacie pożyczki.
 10. Zmiana stron umowy pożyczki

  1. Pożyczkobiorca nie może przenieść praw ani obowiązków wynikających z Umowy Pożyczki na podmiot trzeci.
  2. Pożyczkodawca może przenieść prawa wynikające z Umowy Pożyczki na podmiot trzeci bez zgody Pożyczkobiorcy.
 11.  Zawiadomienia

  1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu Serwisu, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z Regulaminem Serwisu, Umową o Korzystanie z Serwisu oraz Umową Pożyczki będą przesyłane:
   1. gdy kierowane do Użytkownika/ Pożyczkobiorcy – w formie przesyłki listowej lub wiadomości elektronicznej na adres/adres poczty elektronicznej Użytkownika udostępniony w danych Użytkownika przypisanych do Konta;
   2. gdy kierowane do Kredytmarket lub Pożyczkodawcy – w formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru na aktualny adres Kredytmarket wskazany do korespondencji na stronie www.kredytmarket.com.
  2. Dane kontaktowe przypisane do Konta są danymi korespondencyjnymi automatycznie wskazywanymi w treści Umowy Pożyczki. Zmiana danych kontaktowych jest możliwa za pośrednictwem Serwisu po zalogowaniu się do Konta i dotyczy zarówno danych kontaktowych na potrzeby Umowy o Korzystanie z Serwisu jak i wszystkich Umów Pożyczek. Korespondencję dostarczoną w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia zmiany danych kontaktowych na stary adres/adres poczty elektronicznej uważa się za należycie dostarczoną.
  3. Wszelka korespondencja będzie uznana za skutecznie doręczoną w przypadku doręczenia jej na adres zgodnie z pkt. 10.1 lub, w przypadku przesłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, zgodnie z pkt. 10.1.1.
 12.  Odpowiedzialność

  1. Rolą Kredytmarket jest wyłącznie zapewnianie mechanizmów umożliwiających lub prowadzących do zawierania Umów Pożyczek oraz działanie jako pośrednik w ich wykonywaniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pożyczkodawcę. Kredytmarket w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkownika lub oświadczenia Użytkownika lub za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczek lub treści przesyłanych przez Użytkownika do Serwisu. Kredytmarket nie weryfikuje i nie gwarantuje treści składanych oświadczeń woli pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa.
  2. Kredytmarket dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości usług świadczonych na podstawie Umowy o Korzystanie z Serwisu oraz związanych z Serwisem, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.
  3. Odpowiedzialność Kredytmarket z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania usługi na podstawie Umowy o Korzystanie z Serwisu oraz deliktu związanego ze świadczeniem usługi jest ograniczona do wysokości kwoty jednego tysiąca złotych. W żadnym wypadku Kredytmarket nie będzie odpowiadać za szkodę Użytkownika w postaci utraconych korzyści lub z tytułu utraty danych. Odpowiedzialność Kredytmarket jest ograniczona do odpowiedzialności z tytułu umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.
  4. Kredytmarket nie ponosi odpowiedzialności za przyznaną Użytkownikowi Ocenę Kredytową, w tym w szczególności za odpowiedniość, kompletność ani za prawdziwość danych użytych do przyznania takiej oceny.
  5. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do przypadków obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej.
  6. Kredytmarket nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki podatkowe lub finansowe obciążające Użytkownika wynikające z korzystania z Serwisu lub zawierania Umów Pożyczek.
 13.  Reklamacje

  1. Użytkownik może złożyć Kredytmarket reklamację dotyczącą Serwisu lub usług świadczonych przez Kredytmarket na podstawie Umowy o Korzystanie z Serwisu w formie pisemnej, na adres wskazany w pkt. 10.1.2.
  2. Kredytmarket rozpatruje reklamacje w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, przekazując odpowiedź w formie, o której mowa w pkt. 10.1.1. W przypadku wydłużenia terminu odpowiedzi, Kredytmarket poinformuje Klienta o wydłużonym, przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi.
 14. Zmiana regulaminu serwisu

  1. Kredytmarket przysługuje uprawnienie do zmiany Regulaminu Serwisu. Zmiana Regulaminu następuje poprzez akceptację przez Użytkownika, po zalogowaniu się na Konto, postanowień udostępnionego mu, zmienionego Regulaminu Serwisu.
  2. Zmieniony Regulamin Serwisu wchodzi w życie w momencie jego akceptacji (lub w późniejszym terminie, jeśli taki termin został wskazany w treści zmienionego Regulaminu Serwisu), za wyjątkiem postanowień Regulaminu Serwisu, które dotyczą Umów Pożyczek w odniesieniu, do których oferta ich zawarcia została złożona przez Użytkownika przed akceptacją zmienionego Regulaminu Serwisu. W zakresie postanowień Regulaminu Serwisu dotyczących Umów Pożyczek, o których mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się postanowienia dotychczasowego Regulaminu Serwisu.
 15. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Serwisu, Umowa o Korzystanie z Serwisu oraz Umowy Pożyczek podlegają prawu polskiemu.
  2. Kredytmarket może przenieść prawa wynikające z Umowy o Korzystanie z Serwisu na podmiot trzeci bez zgody Użytkownika.
  3. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikających z Regulaminu Serwisu, Umowy o Korzystanie z Serwisu oraz Umów Pożyczek będzie sąd właściwy dla siedziby Kredytmarket.
  4. Integralną częścią Regulaminu Serwisu jest Załącznik zawierający treść Pełnomocnictwa.
  5. Regulamin Serwisu wchodzi w życie 29 listopada  2018 r. Treść Regulaminu Serwisu obowiązująca do 29 listopada 2018 r, jest dostępna tutaj

Załącznik 1
Pełnomocnictwo

W związku ze składaniem Wniosku o Propozycję Pożyczkową Użytkownik niniejszym udziela Polska Platforma Kredytowa sp. z o.o.. pełnomocnictwa do wystąpienia w imieniu Użytkownika do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, oraz do złożenia w imieniu Użytkownika oświadczenia, dotyczącego przetwarzania danych osobowych Użytkownika o treści następującej:

 1. wyrażam zgodę na przekazanie przez Polska Platforma Kredytowa sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie danych osobowych Użytkownika (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących Użytkownika jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, a także dotyczących Użytkownika jako osoby fizycznej – konsumenta, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych osobowych Użytkownika przekazanych przez Polska Platforma Kredytowa sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
 2. wyrażam zgodę na przekazywanie przez Polska Platforma Kredytowa sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących zobowiązania Użytkownika wynikającego z zawartej z Polska Platforma Kredytowa sp. z o.o. umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie Polska Platforma Kredytowa sp. z o.o przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących Użytkownika, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Polska Platforma Kredytowa sp. z o.o umowy.
 3. wyrażam zgodę na przekazanie przez Polska Platforma Kredytowa sp. z o.o do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych, oraz przetwarzanie tych danych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. 
 4. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Użytkownik upoważnia Polska Platforma Kredytowa sp. z o.o do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Użytkownika.
 5. Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania zgody złożonej w moim imieniu przez Polska Platforma Kredytowa sp. z o.o Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.