Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa warunki na jakich Polska Platforma Kredytowa sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000870037, REGON: 363619770, NIP: 5252644811, kapitał zakładowy 600.000 zł opłacony w całości przetwarza dane zgromadzone w trakcie korzystania ze strony przez Użytkownika.

Pliki cookie

Używamy plików cookie (ciasteczek) aby udostępniać lub poprawić niektóre funkcjonalności naszej strony pod adresem kredytmarket.com („Portal”).
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego ze strony internetowej.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby nie dopuścić do obsługi ciasteczek. W takim wypadku możesz jednakże nie skorzystać z niektórych funkcji oferowanych przez Portal.
Używamy następujących kategorii plików cookie: sesyjne i trwałe; wydajnościowe, funkcjonalne i reklamowe w celu optymalizacji korzystania i prowadzenia statystyk. W żadnym wypadku nie zbieramy informacji, które pozwoliłyby nam bezpośrednio identyfikować osoby indywidualne korzystające z Portalu.

Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych

Informacja ta służy powiadomieniu Cię, które Twoje dane osobowe zbieramy, co z nimi robimy oraz jakie masz w związku z tym prawa. Przygotowaliśmy ją zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE („RODO”).
Dane osobowe dotyczące Użytkownika będą przetwarzane przez Kredytmarket. czyli:
Polska Platforma Kredytowa sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598422, REGON: 363619770, NIP: 5252644811, oraz
PPLK Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600448, REGON 363692933, NIP 525264620.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad ochrony danych osobowych przez nas stosowanych, możesz wysłać e-mail na adres [email protected].

Dane osobowe, które zbieramy

Jeśli korzystasz z naszych usług, to oznacza, ze jesteś przedsiębiorcą, osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
Kredytmarket świadczy na Twoją rzecz, usługi mające na celu umożliwienie finansowania przez Ciebie, jako przedsiębiorcę, Twojej działalności operacyjnej. Są to czynności związane z oceną Twojej zdolności kredytowej (czy i ilę możesz pożyczyć) oraz zawarcie z Tobą umów pożyczek biznesowych, administrowanie nimi, przypomnienie o spłacie.
W ramach naszej współpracy przekazujesz nam Twoje dane, w tym dane osobowe, które my  weryfikujemy i przetwarzamy.
Danymi osobowymi są informacje, które identyfikują lub pozwalają Cię zidentyfikować (takie jak m. in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, historia kredytowa, numer konta bankowego, NIP, REGON, PESEL).
Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, NIP, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
 • Seria i numer Twojego dowodu osobistego;
 • Informacje, które pomagają nam zweryfikować Twoją zdolność do spłaty pożyczki, to jest informacje dotyczące uznań i obciążeń na rachunku bankowym;
 • Informacje na temat Twojej historii kredytowej. Chodzi tutaj o informacje dotyczące Twoich zobowiązań finansowych, które zaciągałeś lub o które się ubiegałeś jako przedsiębiorca i lub osoba fizyczna.

Informacje te mogą być przekazane nam przez Ciebie w związku z otwarciem Twojego konta w naszym serwisie, poprzez ich pobranie przez Ciebie z Twojego rachunku bankowego lub też Twojego konta użytkownika prowadzonego w ramach zaakceptowanej przez nas platformy on-line, za pośrednictwem której przeprowadzasz transakcje w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
Dane na temat historii kredytowej otrzymujemy, z Twoją zgodą, z Biura Informacji Kredytowej SA i biur informacji gospodarczych.
Kredytmarket  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach ochrony interesów użytkowników Kredytmarket bądź wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć oraz kwestii technicznych, związanych z administracją infrastrukturą informatyczną. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie w celu np. wyeliminowania połączeń spoza terytorium RP).

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane

Twoje dane osobowe przetwarzamy w różnych celach i na podstawie różnych podstaw prawnych.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • wykonania umowy o korzystanie z serwisu, którą zawarłeś z Polską Platformą Kredytową S.A., poprzez wykonywanie następujących czynności:
 • zweryfikowania Twojej tożsamości,
 • obliczamy zdolność kredytową, aby rozpatrzyć Twój wniosek o udzielenie pożyczki,
 • rozpatrujemy Twój wniosek o udzielenie pożyczki,
 • łączymy Ciebie z pożyczkodawcą zainteresowanym udzieleniem pożyczki
 • umożliwiamy zawarcie umowy pożyczki i jej wykonanie,
 • rozpatrujemy reklamacje,
 • dochodzimy roszczeń.

podstawa prawna przetwarzania:  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,

 • wykonania umowy pożyczki, którą zawarłeś z PPLK Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez wykonywanie następujących czynności:
 • zweryfikowania Twojej tożsamości,
 • rozpatrujemy Twój wniosek o udzielenie pożyczki,
 • obsługujemy udzieloną Ci pożyczkę,
 • dochodzimy roszczeń.

podstawa prawna przetwarzania:  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,

 • przeciwdziałania nadużyciom oraz zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego:

podstawa prawna przetwarzania: jest ono niezbędne do wypełniania nałożonego na nas obowiązku prawnego

 • budowania prawidłowego i bezpiecznego modelu ryzyka, przygotowania statystyk i raportów, budowania modeli statystycznych i oceny ryzyka kredytowego, ustalania i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed nimi, dokonywania zmian w ofercie:

podstawa prawna przetwarzania: jest ono niezbędne do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów

 • informowania Cię o naszych usługach, okazjonalnego przekazywania Ci ofert finansowania od naszych partnerów (jednak nigdy Twoje dane nie zostaną przez nas im przekazane):

podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda
W przypadku, jeżeli będziemy zamierzali przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach, poinformujemy Cię o tym i poprosimy o zgodę.

Czy podanie nam przez Ciebie danych osobowych jest konieczne?

Podanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednak w przypadku, jeżeli nie podasz nam Twoich danych osobowych, nie będziemy w stanie,, w ramach umów zawartych przez nas z Tobą świadczyć usług w ramach naszego serwisu, udzielić pożyczki ani jej obsłużyć. W szczególności nie będziemy w stanie ocenić Twojej zdolności kredytowej ani umożliwić Ci zawarcia umowy pożyczki, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie serwisu.

Automatyczne podejmowanie decyzji – profilowanie

W ramach świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz, ma miejsce automatyczne podejmowanie decyzji ( tzw. profilowanie). Polega ono na tym, że decyzja, czy udzielić Ci pożyczki zapada bez udziału człowieka, w oparciu o opracowane przez nas modele i algorytmy. Robimy to, aby było możliwe określenie Twojej zdolności kredytowej w możliwie najkrótszym czasie i aby zachować najwyższy standard obsługi. Profilujemy, gdyż jest to niezbędne, by zawrzeć lub wykonać umowę, którą zawarłeś z nami.
Automatyczne podejmowanie decyzji obejmuje takie automatyczne procesy jak: badanie Twojej zdolności do spłaty pożyczki, Twojej historii kredytowej czy też historii przeprowadzonych przez Ciebie transakcji.
W oparciu o profilowanie określamy, czy pożyczyć Ci pieniądze, na jakich warunkach (w oparciu o jaką stopę procentową, w jakiej kwocie).
Masz prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji, takie jak prawo do żądania interwencji człowieka lub podjęcia decyzji w określonych okolicznościach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych powyżej.

Udostępnianie Twoich danych osobowych i ich otrzymywanie od podmiotów trzecich

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim w następujących okolicznościach:

 • możemy zgłaszać się do Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz biur informacji gospodarczej;
 • firmom zajmującym się windykacją roszczeń;
 • zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi możemy udostępnić organom ścigania dane osobowe w celu wykrywania, prowadzenia dochodzeń i zapobiegania przestępstwom;
 • możemy korzystać z usług następujących stron trzecich będących podmiotami przetwarzającymi, aby pomóc nam w świadczeniu usług dla Ciebie:
 • dostawców platform oprogramowania, które umożliwiają nam świadczenie usług dla Ciebie i Twojej firmy (takie usługi obejmują pocztę elektroniczną, analitykę danych, hosting i przechowywanie danych)
 • dostawców usług telekomunikacyjnych i pocztowych;
 • możemy polecić stronom trzecim działanie w naszym imieniu w celu dochodzenia naszych należności względem Ciebie.

W procesie weryfikacji nasze algorytmy wykorzystują Twoje dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich, to jest od biur informacji kredytowej i gospodarczej.

Biura informacji kredytowej i gospodarczej

Aby zweryfikować Twój wniosek o udzielenie pożyczki, sprawdzimy Twoją tożsamość i zdolność kredytową wykorzystując do tego informacje pozyskane z jednego lub większej liczby biur informacji kredytowej i gospodarczej (na przykład Biuro Informacji Kredytowej S.A.)
Aby to zrobić, podamy Twoje imię i nazwisko, PESEL, nr i serię dowodu osobistego oraz NIP i REGON do biur informacji kredytowej i gospodarczej, a oni podadzą nam informacje o Tobie informacje na Twój temat dostępne w ich bazach danych.
Zwracamy uwagę, iż korzystając z danych osobowych udostępnianych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. jesteśmy zobowiązani umownie do przestrzegania zasady wzajemności poprzez dostarczanie tego samego poziomu danych o dotyczących Twojej obsługi zadłużenia, które otrzymujemy. Twoja zgoda na wymianę danych z Biurem Informacji Kredytowej S.A. jest częścią naszego Regulaminu Serwisu. W związku z tym, w ciągu Twojej relacji z nami, za Twoją zgodą, będziemy wymieniać informacje o historii spłat z Biurem Informacji Kredytowej S.A. W przypadku informacji przekazywanych do biur informacji gospodarczej, w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, mamy prawo przekazywać biurom informacji gospodarczej informacje o opóźnieniach w spłacie zobowiązań.
Dane biur informacji kredytowej i gospodarczej, ich rola jako agencji przeciwdziałających nadużyciom finansowym, zakres posiadanych przez nie danych, sposoby wykorzystywania i udostępniania informacji, okresy retencji danych oraz praw do ochrony danych są wyjaśnione na ich stronach internetowych, pod następującymi adresami:
www.bik.pl/
BIK S.A. i biura informacji i gospodarczej, z którymi współpracujemy, jako niezależni administratorzy Twoich danych, wymagają od nas przekazania Ci klauzuli informacyjnej o treści opisanej w poniższych akapitach. Klauzule informacyjne BIK S.A. i biur informacji gospodarczej stanowią załącznik do niniejszej Polityki Prywatności.

Przesyłanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wyłącznie przez podmioty spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Okresy przechowywania danych

Długość okresu, przez który możemy przechowywać Twoje dane osobowe, zależy od celów, dla których dane zostały zebrane, od tego, czy zażądałeś usunięcia danych, oraz od tego, czy mamy prawny obowiązek przechowywania danych (na przykład w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa). Nie będziemy przechowywać danych o Tobie dłużej niż to konieczne do realizacji celów, dla których te dane zostały zebrane. W każdym przypadku będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umów, które z nami zawarłeś oraz następnie przez okres przedawnienia roszczeń, czyli co najmniej przez 10 lat od rozwiązania umowy. Możemy przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres, jeśli jest to konieczne z powodów prawnych, regulacyjnych lub operacyjnych.

Ochrona Twoich danych osobowych

Wprowadzamy i regularnie sprawdzamy środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych, które przetwarzamy przed nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Na przykład ograniczamy dostęp personelu do danych osobowych, pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Kredytmarket, Twoje hasło jest szyfrowane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie przez Kredytmarket, przesyłanie danych do i od Kredytmarket odbywa się poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL, przy czym Kredytmarket nie odpowiada za tę część transmisji danych, która odbywa się w ramach niezależnych od Kredytmarket systemów poczty elektronicznej w ramach których nadajesz lub odbierasz wiadomość. Kredytmarket nie otrzymuje żadnych Twoich danych służących do logowania się do systemów Twojej bankowości elektronicznej. Twoje dane są przechowywane na serwerach strzeżonych wieloetapowym uwierzytelnianiem dostępu i szyfrowaniem.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych;
 • sprostowania Twoich danych osobowych – możesz żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali Twoje nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnili niekompletne dane;
 • usunięcia przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane osobowe w przypadku gdy Twoje dane osobowe nie są już niezbędne aby zrealizować cel, dla którego zostały nam przekazane, przy czym w takim przypadku zachowamy informacje o tym, że Twoje dane osobowe usunęliśmy na Twój wniosek. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – informujemy, że mogą zdarzyć się sytuacje, gdy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, pomimo Twojego żądania, aby ograniczyć ich przetwarzanie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy ustalamy, dochodzimy lub bronimy się przed roszczeniami
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich Twoich danych osobowych, jeżeli robimy to w oparciu o:
  • Twoją zgodę (w celach marketingowych) oraz
  • nasz prawnie uzasadniony interes (w celu budowania prawidłowego i bezpiecznego modelu ryzyka, przygotowania statystyk i raportów, budowania modeli statystycznych i oceny ryzyka operacyjnego, ustalania i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed nimi) – sprzeciw ten możesz zgłosić jedynie ze względu na swoją szczególną sytuację (powinieneś wykazać, na czym ona polega). Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że ocenimy, że nasz cel przetwarzania jest nadrzędny wobec tej sytuacji. Możemy też nie przyjąć sprzeciwu, jeśli mamy podstawy, aby ustalać, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami.

Powinieneś wskazać nam, w jakim zakresie składasz sprzeciw.

 • przeniesienia Twoich danych osobowych – przekażemy Ci Twoje dane osobowe abyś mógł je przenieść do innego podmiotu trzeciego lub też zgodnie z Twoim żądaniem, przekażemy je do wskazanego przez Ciebie podmiotu,
 • cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
 • złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzoru, który nadzoruje przestrzegania praw ochrony danych osobowych w Polsce.

Otrzymane sprzeciwy będziemy realizować tak szybko, jak to będzie technicznie możliwe.

Zasady postępowania przy naruszeniach ochrony danych

O naruszeniu ochrony danych osobowych mówimy wtedy, gdy przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczymy, utracimy, zmodyfikujemy, ujawnimy lub udostępnimy Twoje dane osobowe. Poinformujemy Cię, w przypadku zidentyfikowania takiego naruszenia, a w przypadku, gdyby ryzyko naruszenia Twoich praw i wolności oszacujemy jako wysokie, poinformujemy Cię niezwłocznie.

 1. Informacje handlowe
 2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika odrębnej zgody, Kredytmarket będzie przesyłać na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu informacje handlowe związane z usługami świadczonymi przez Kredytmarket.

ZAŁĄCZNIK – KLAUZULA INFORMACYJNA BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, oznacza,  że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):

 1. w celu udostępnienia przez BIK do [dane Podmiotu Sektora Niebankowego] (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową,  dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub
 2. w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy [dane dot. umowy]

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)
Dane kontaktoweZ BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected], lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzaniaPani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/.Pana zgoda;
 • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.
 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
Kategorie przetwarzanych danychBIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę w tym: nazwa działalności, PESEL/NIP/REGON, imiona i nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, informacje o prowadzonej działalności gospodarczej;

•dane adresowe i teleadresowe,

•dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.

Źródło pochodzenia danych BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.
Okres przez który dane będą przetwarzanePani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych
Odbiorcy danychPani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
Prawa osoby, której dane dotycząPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.